Cô nhân viên bất động sản và vị khách hàng may mắn