Đến nhà em họ trên thành phố ở nhờ, nữa đêm thì em ấy nhờ giúp …