Đưa cô đồng nghiệp đã có chồng về nhà trú mưa rồi sau đó …