Em nhân viên nứng và các anh quản lý cửa hàng số hưởng