Nhìn vợ con bị chủ nợ cưỡng hiếp vì không có tiền trả nợ