Những thanh niên FA lâu năm số hưởng gặp được Ami Kitai