Sếp nữ bị cấp dưới chuốc thuốc rồi tống tình trong chuyến công tác