Thanh niên biến thái nhặt được thứ kỳ lạ làm ngưng thời gian