Thanh niên số hưởng và cô bạn thân thích “thổi kèn”