Thiếu thốn vì lấy chồng già, vợ trẻ vụng trộm với cậu công nhân thu gom rác