Thử thách 3 tháng không tình dục của Miru và cái kết