Vợ xin chồng trú mưa nhà đồng nghiệp vì cơn bão và rồi …